ក្រុមហ៊ុនស្តង់ដារសំណង់និងវិស្វកម្មខូអិលធីឌីជាក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកមួយដែលផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មស្តង់ដារអន្តរជាតិ។ ក្រុមហ៊ុនអេសស៊ីអ៊ី អាចដោះស្រាយបញ្ហាដ៏ល្អបំផុតចំពោះអតិថិជនជាច្រើន។
ដូច្នេះសាជីវកម្មស៊ីអិនអិន (ខេមបូឌា) ដែលជារោងចក្រកាត់ដេរដែលមានទីតាំងនៅ Taiseng SEZ Bavet, ពួកគេជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនរបស់យើងជាអ្នកម៉ៅការដើម្បីអនុវត្តគម្រោងស្តង់ដារនេះ។
ជាលទ្ធផលក្រុមហ៊ុន SWANY បានទទួលស្គាល់និងជឿជាក់លើក្រុមហ៊ុនអេសស៊ីអ៊ី ក្នុងការផ្តល់នូវគុណភាពការងារល្អដែលបានបញ្ចប់ទាន់ពេលវេលានិងសេវាកម្មដែលអាចទុកចិត្តបានមុនពេលកំណត់។ និងក្រុមហ៊ុនជប៉ុនផ្សេងទៀតដែលពួកគេបានទទួលស្គាល់គុណភាពរបស់យើង។

ខាងក្រោមនេះគឺជាតម្លៃរំលេចនៃគម្រោងដែលក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបានធ្វើហើយគំរោងមួយចំនួនកំពុងចរចា៖

 

គម្រោងដែលបានបញ្ចប់   ៣៣ លានដុល្លារអាមេរិក
ស្ថិតក្រោមគម្រោងសាងសង់   ៥ លានដុល្លារអាមេរិក
គម្រោងអនាគត   ២០ លានដុល្លារអាមេរិក
សរុប៖   ៥៨ លានដុល្លារ

 

ការកសាងអគារ

 

ស្ថានីយ៍បូមទឹក

 

រោងចក្រ និងឃ្លាំងទំនិញ

 

ផ្លូវ ថ្នល់ ស្ពាននិងការងារស៊ីវិលដទៃទៀត