ចូលរួមជាមួយពួកយើង

នៅអេសអ៊ីអេសយើងតែងតែស្វែងរកអ្នកមានទេពកោសល្យដើម្បីចូលរួមក្រុមរបស់យើង។ យើងលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកដាក់ពាក្យសុំគ្រប់ពេលទោះបីមិនមានការចុះបញ្ជីបើកក៏ដោយ។ ប្រសិនបើយើងគិតថាអ្នកសមនឹងយើងយើងនឹងរកឃើញអ្នកនៅក្នុងអង្គការរបស់យើង។ ប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបរបស់អ្នកជាមួយលិខិតគ្របដណ្តប់ឥឡូវនេះ។ សូមមេត្តាទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ hr@sce.com.kh