ក្រុមហ៊ុនស្តង់ដារសំណង់និងវិស្វកម្មខូអិលធីឌី (អេសអ៊ី) បានចុះបញ្ជីស្របច្បាប់នៅកម្ពុជាក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនសាងសង់ដោយមានអ្នកចូលតាម៖

  • ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម៖ លេខ ៤២៤៥ ឆ្នាំ ២០០៧

  • ក្រសួងផែនការនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ៈលេខ ១៣៣ ឆ្នាំ ២០០៧

  • នាយកដ្ឋានពន្ធដារ៖ លេខ ៩១៦៦, អាករ ១០០១៣៣១៤២

  • ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចលេខ ១១៥៨-១៥