ស្តង់ដារសំណង់និងវិស្វកម្ម គឺជាក្រុមហ៊ុនសំណង់មួយដែលមានមូលនិធិការងារគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការស្ថាបនាគម្រោងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលធ្វើឱ្យគម្រោងទាំងនោះដំណើរការដោយរលូនជាមួយនឹងពេលវេលានិងគុណភាព។

ដូចដែលយើងបានដឹងហើយថាគម្រោងដែលអាចមើលឃើញខាងលើប្រសិនបើយើងមានគុណវុឌ្ឍិបច្ចេកទេសនិងបទពិសោធប៉ុន្តែខ្វះថវិកាដល់គម្រោងបន្ទាប់មកគម្រោងរបស់យើងមិនអាចអនុវត្តបានដោយជោគជ័យទេ។

ប៉ុន្តែសម្រាប់ ក្រុមហ៊ុនស្តង់ដារសំណង់និងវិស្វកម្ម ករណីខាងលើមិនមែនជាសំណួរទេពីព្រោះបន្ថែមលើមូលនិធិសាជីវកម្មម្ចាស់ភាគហ៊ុននីមួយៗរបស់ក្រុមហ៊ុនអេស។ អេ។ អេ។ អេសបានត្រៀមខ្លួនចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាបន្ថែមទៅក្នុងគណនីសាជីវកម្មដើម្បីអនុវត្តគម្រោងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតាមតម្រូវការ។

ខាងក្រោមនេះគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់សុទ្ធនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុនម្នាក់ៗត្រៀមខ្លួនដើម្បីចូលរួមចំណែក៖

 ភាគទុនិក   ៥០ លានដុល្លារអាមេរិក
 ឥណទានធនាគារគាំទ្រ   ១៥ លានដុល្លារ
សរុប៖   ៦៥ លានដុល្លារអាមេរិក

សរុបមកក្រុមហ៊ុនស្តង់ដារសំណង់និងវិស្វកម្មគឺជាការរួមបញ្ចូលប្រកបដោយគុណភាពទាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុធនធានមនុស្សបច្ចេកទេសនិងជំនាញ។